گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
گوگرد مایع_4684
گوگرد مایع_4684
گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_2642
گوگرد مایع_2642
گوگرد مایع_3841
گوگرد مایع_3841
گوگرد مایع_2568
گوگرد مایع_2568
عقرب

گالری تصاویر

گوگرد مایع_506 گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_3841 گوگرد مایع_3841
گوگرد مایع_4622 گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_4684 گوگرد مایع_4684
گوگرد مایع_1003 گوگرد مایع_1003
گوگرد مایع_4796 گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_2568 گوگرد مایع_2568
گوگرد مایع_639 گوگرد مایع_639
گوگرد مایع_699 گوگرد مایع_699
گوگرد مایع_4483 گوگرد مایع_4483
گوگرد مایع_2631 گوگرد مایع_2631
گوگرد مایع_4871 گوگرد مایع_4871

صفحات: 1  2  3  4