گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
» درباره شرکت
گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_2642
گوگرد مایع_2642
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_506
عقرب

درباره شرکت

با افتخار اختراعی را به جهان معرفینموده ایم که مغایر با تمام سموم و کودهای شیمیایی موجود در جهان است.

نه اینکه فاقد عوارض جانبی و زیست محیطی است بلکه ماده اصلی عنصر پایه (گوگرد) آن جزء ضروریات و سلامت انسانی و موجودات زنده و مفید در جهان است که 25% از وزن بدن انسان از آن تشکیل شده است.

این شرکت این محصول خاص به چرخه اقتصاد کشاورزی و سلامت محصولات وارد نموده است و دو نوع محصول اختراعی کود و سموم که با یک دوره مصرف و در پی آن برداشت محصولاتی سالم و اورگانیک را همراه است ، معرفی می نماید.

امید است سموم شیمیایی مضر که دارای عوارض جانبی هستند و نسل حاضر و نسلهای آینده را در معرض خطر و عوارض جانبی قرار میدهند ، با این محصول جایگزین گردد.

ارایه طرح به:

مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان
نمایشگاه بین النللی کود و سموم در سال 92 اصفهان
موسسه علمی - پژوهشی و فناوری استان
وزارت محترم کشاورزی-اجناس مخترعین-محققین و تولید کنندگان-اردیبهشت 93